Statuten NVVL

De Vereniging van Leidekkers in Nederland (hierna NVVL) is op 26 maart 1997 opgericht. De belangrijkste doelstellingen staan hier hier beschreven.

In de statuten is de specialisatie van de leden in leien daken als vaststaande regel opgenomen. Lidmaatschap is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen onder firma die een onderneming drijven onder andere op het gebied van het bedekken van daken met leisteen. Op voorstel van bestuur kunnen bestaande leden door de algehele vergadering tot lid van verdienste worden benoemd.
Evenzo kunnen niet-leden op grond van een bijzondere band met de vereniging, op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als buitengewoon lid worden benoemd.

De oprichtingsakte omschrijft de toetredings- en opzeggingsprocedure binnen de vereniging. Daarnaast zijn bestuurssamenstelling en besluitvorming beschreven, evenals een huishoudelijk reglement [link naar onderstaand huishoudelijk reglement] en de rechten en plichten van de (bestuurs-)leden.

Een afschrift van de oprichtingsakte inclusief statutenwijziging en huishoudelijk reglement is op te vragen bij het secretariaat.

Huishoudelijk reglement NVVL

Artikel 1 – Commissies

1.1. Het bestuur kan binnen het kader van het doel van de vereniging commissies benoemen.
1.2. De leden van de commissies kiezen een commissiebestuur waaraan het bestuur van de vereniging één van zijn bestuursleden kan toevoegen.
1.3. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel is het bestuur gehouden:
a) een commissie te benoemen, die de criteria vaststelt in een beoordelingsrichtlijn (hierna te noemen BRL) en waar nodig aanpast, waaraan een adspirant-lid dient te voldoen (hierna te noemen: de BRL-commissie); b) een commissie te benoemen, die advies uitbrengt over de toelating van nieuwe leden (hierna te noemen ‘de toelatingsconmmissie’).

Artikel 2 – Toelatingsprocedure

2.1. Een schriftelijk verzoek om toelating als lid wordt door het bestuur onverwijld aan de toelatingscommissie voorgelegd; aan het adspirant-lid wordt mededeling van de doorzending gedaan.
2.2. De toelatingscommissie vraagt de benodigde gegevens bij het adspirant-lid op en toetst deze aan de toelatingscriteria, zoals vastgesteld door de BRL-commissie.
2.3. Binnen drie maanden nadat de toelatingscommissie het schriftelijk verzoek tot toelating als lid van het bestuur heeft ontvangen, brengt zij een met redenen omkleed advies uit omtrent de toelating van het adspirant-lid aan het bestuur.
2.4. Op de eerstvolgende algemene vergadering legt het bestuur het verzoek om toelating met het uitgebrachte advies voor aan de leden.
2.5. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van stemmen over de toelating van het adspirant-lid.

Artikel 3 – Toelatingscriteria

3.1. Een verzoek om toelating tot lid van de vereniging zal door de toelatingscommissie getoetst worden aan de criteria, zoals opgenomen in de laatst-vastgestelde BRL.
3.2. Uitgesloten zijn lei importerende en/of gelieerde bedrijven.
3.3. Toegelaten zullen worden bedrijven die regelmatig en bij voortduring met eigen vakbekwame personeelsleden leiwerken uitvoeren op monumentale gebouwen.

Artikel 4 – Rechten en Verplichtingen

4.1. Een lid, dat niet geschorst of geroyeerd is, heeft het recht zich “Leisteenmeester” te noemen.
4.2. Een lid, al dan niet geschorst of geroyeerd, heeft de volgende verplichtingen, voorzover zij niet expliciet uit de statuten voortvloeien:
a) Bij het voeren van het merk ‘De Leisteenmeesters’ dient de nadruk te liggen op het verenigingsverband; het voeren van het merk op een wijze die zou kunnen vermoeden, dat het lid het alleenrecht daartoe heeft, is niet toegestaan.
b) In geval het lid het voornemen heeft een grote reclamecampagne te voeren, waarbij het merk ‘De Leisteenmeesters’ wordt gebruikt, dient overleg met het bestuur gevoerd te worden.
c) Het lid zal geen oneigenlijk gebruik maken van de kennis die het lid door het lidmaatschap van de vereniging verwerft. d) Uit te besteden leiwerken zullen uitsluitend in onderaanneming aan leden van de vereniging mogen worden gegeven.
4.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 8 van de statuten en lid 2 van dit artikel vervalt bij beëindiging van het lidmaatschap conform artikel 7 van de statuten het recht, dat het ex-lid conform lid 1 van dit reglement had; het bestuur is gehouden onverwijld een nieuwe ledenlijst, waarop de naam van het ex-lid niet meer voorkomt, op te stellen en te verspreiden.

Artikel 5 – Contributies

5.1. overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 1 van de statuten wordt de contributie per categorie leden bij de oprichting als volgt vastgesteld:
a) gewone leden f per jaar
b) buitengewone leden f per jaar
c) leden van verdienste nihil
5.2. Telkenmale, wanneer een wijziging van de contributies wordt vastgesteld, zal dit in de notulen van de betreffende vergadering worden opgenomen onder vermeldng van de nieuwe bedragen. In dat geval zijn de notulen voor een ieder bindend.

Artikel 6 – secretariaat

6.1. Het bestuur is gehouden een secretariaat te houden, dat de beschikking heeft over alle faciliteiten die voor het voeren van een goed-functionerend secretariaat benodigd zijn.
6.2. Het secretariaat zal gehuisvest zijn in
6.3. De werkzaamheden van het secretariaat dienen strikt gescheiden te blijven van de werkzaamheden van de overige bedrijven die op hetzelfde adres gehuisvest zijn.
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
a) het voeren van een ledenadministratie; b) het ondersteunen van het bestuur en de Commissies; c) het uitvoeren van opdrachten van het bestuur voor zover de opdrachten betrekking hebben op de vereniging.
En voorts al hetgeen dat dot de werkzaamheden van een goed functionerend secretariaat behoort.
6.4. Het secretariaat voert een administratie, waaruit blijkt welke kosten gemaakt zijn (zoals porti, briefpapier e.d.).

Artikel 7 – Benoeming en Taken Kascommissie

7.1. De door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 13 lid 4 van de statuten te benoemen commissie van twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, wordt voor de duur van het verenigingsjaar benoemd.
7.2. Na een jaar treedt één van de commissieleden af en wordt vervangen door een ander lid.
7.3. De afgetreden commissieleden zijn een jaar later herkiesbaar.
7.4. Het verslag, dat de kascommissie overeenkomstig artikel 13 lid 4 van de statuten dient uit te brengen, bevat alle bijzonderheden, welke nodig zijn om de leden een volledig inzicht te verschaffen.
7.5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 2 van dit reglement zal de kascommissie de balans en de staat van baten en lasten toetsen aan de begroting, zoals in het jaar voorafgaande aan het verenigingsjaar is opgesteld door het bestuur.

Artikel 8 – Verplichting Bestuur

8.1. Het bestuur is gehouden een onpartijdig beleid te voeren en voorts al het nodige te doen om de doelstellingen van de vereniging te waarborgen.
8.2. Het bestuur zal jaarlijks een begroting opstellen, waaraan na afloop van het verenigingsjaar de kascommissie de balans en de staat van baten en lasten zal toetsen.
8.3. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de begroting voor aanvang van het verenigingsjaar naar de leden en kascommissie wordt gezonden.