Uitvoeringsrichtlijnen URL 4010

Historisch leidak

Uitvoeringsrichtlijn URL 4010

Bij historische leidaken komen in Nederland twee werkmethoden verreweg het meeste voor. Bij daken die zijn bedekt met rechthoekige leien, spreken we van Maasdekking. Als de leien een schubvorm hebben en in schuine rijen op het dak zijn gelegd, is er sprake van Rijndekking. Het verrichten van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan leien daken is specialistisch werk.

Dit infoblad geeft informatie over belangrijke zaken die spelen bij het vernieuwen van historische leidaken en het belang van het toepassen van de URL 4010.

Wat houdt de uitvoeringsrichtlijn Historisch leidak in?

De uitvoeringsrichtlijn (URL) beschrijft nauwkeurig hoe herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan een historisch leidak moeten worden uitgevoerd.

Een duurzaam resultaat

  • Juiste steenkeuze voor het beste beeld en een langere levensduur.
  • Zorgvuldige en correcte plaatsing houdt dak waterdicht.
  • Lood zorgt voor een goede aansluiting.

Hoe goed herstel te garanderen?

Herstel van historisch leiwerk is bijzonder vakwerk. Er is veel kennis en ervaring voor vereist. Daarom is het verstandig een erkende leidekker de herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren. Een overzicht van erkende leidekkers staat op de website van de ERM. Is uw leidekker niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis van de URL 4010 in huis heeft.

De URL bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het herstel van een historisch leidak moet voldoen. Deze kunt u hier downloaden.

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel?

1. Zorgvuldig vooronderzoek

Tijdens een vooronderzoek moet worden vastgesteld om welke leien het gaat en uit welke steengroeve ze afkomstig zijn. De nieuwe lei moet qua kleur, structuur, kwaliteit en afmetingen vergelijkbaar zijn. Een verkeerde keuze leidt tot een afwijkend uiterlijk of een verkorte levensduur. Ook de kwaliteit van de bestaande leien moet goed worden onderzocht. Gedeeltelijke vervanging wordt in het algemeen afgeraden.

2. Het correct plaatsen van de leien

Leien zijn een natuurproduct, elke lei is anders. De dikste leien kunnen het beste onderaan het dak worden aangebracht omdat die het meeste regenwater te verduren krijgen. Ook de minimaal vereiste overlap van de leien is belangrijk als het gaat om het instandhouden van de kwaliteit van het dak. De overlap is afhankelijk van de dakhelling. Een te kleine overlap leidt onherroepelijk tot lekkages.

3. Zorgvuldig aanbrengen van lood

Door de starre vorm van leien en sterk wisselende dakvormen is toepassing van lood noodzakelijk om alle aansluitingen waterdicht te krijgen. Het deskundig verwerken van leien en lood zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden! Voor het aanbrengen van lood bij een historisch leiendak is dan ook zeker vakmanschap vereist. Onzorgvuldig aangebracht lood leidt snel tot lekkages.